Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk Oost Groningen

Deze webpagina bevat een weergave van de algemene betalingsvoorwaarden van NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. PPOG werkt met deze algemene voorwaarden.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP (Nederlands Instituut van Psychologen):

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorg-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.)

Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.

Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 109,25.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt hiervoor een tarief van € 45,- in rekening gebracht.

Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum betaald is wordt een herinnering gestuurd. Als ook hierna geen betaling wordt ontvangen, ontvangt u een tweede herinnering waarbij €15,- administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Mocht u ook na deze tweede herinnering niet betalen dan is PPOG genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, conform de betalingsvoorwaarden van het NIP (zie bovenstaand). Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent tijdig te betalen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te bespreken, opdat eventueel een regeling getroffen kan worden. Indien er sprake is van achterstand in de betalingen kan de behandeling (tijdelijk) beëindigd worden.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke bijzondere vergoedingen en afwijkende voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.